Hjo Stenstorps Järnväg

Vretens Egendom   Visa bilder    


Vretens egendom var en stor kund hos HSJ
år 1877 anlades ett stickspår från Vretens station till Vretens egendom. Huvudanledningen var att underlätta transporterna för Aktiebolaget Wretens Mejerier som hade startats året före.

Egendomen hade också en stor djurbesättning och producerade mycket spannmål. Dessutom fanns ett tegelbruk, en kvarn och senare anlades också ett stort sågverk. HSJ:s transporter nyttjades för all denna verksamhet och efter en tid hade en omfattande spåranläggning med förbindelser till de olika verksamheterna vuxit upp på egendomen.

Ibland kunde även persontransporter förekomma. I första hand med greven, familjen och dess gäster.

Egendomen hade inga egna lok utan loken från HSJ användes som dragare. Om det gällde enstaka vagnar så kunde dessa dras med häst.

Aktiebolaget Wretens Mejerier
Greve Nils Posse startade år 1876 ett av den tidens största mejeriföretag. Huvudmejerier byggdes vid Hjo, Skövde, Axvall, Skara, Lidköping och Ekedalen och ett centralmejeri vid Vreten. Företaget köpte upp många små mejerier i dåvarande Skaraborgs län. Runt om i länet fanns 50-60 uppsamlingsställen.

HSJ användes i stor utsträckning för transport av råvaror till mejerierna utmed banan och mellan dessa. Dessutom transporterades färdiga mejeriprodukter till Stenstorp för att nå vidare ut i Sverige och i världen. år 1918 omtalas att mejeriet i Vreten levererade upp till 2.000 liter mjölk per dag till Stockholm.

Smör och ost exporterades bl.a. till England. Smöret förpackades i laggkärl, drittlar, som vägde ca 50 kg. 200 - 300 drittlar i veckan kunde exporteras. Dvs.10-15 ton smör. Ett år uppgick värdet av smör och ostexporten från Aktiebolaget Wretens Mejerier till 1.200.000:- En stor summa för sin tid. Men snart kom andelsmejerierna och mejeribolaget upphörde.

Telefon
En egen telefonledning byggdes från Vreten via Skultorp till mejeriet i Skövde. Vid denna tid var normalt inte orterna sammanknutna med telefonledningar utan telefonbolagen var lokala och betjänade endast mindre områden.

Tegelbruk
På Vretens egendom fanns ett tegelbruk som tillverkade mur-, tak- och rörtegel. Det berättas att det under hela somrarna stod järnvägsvagnar på tegelbruksspåren för lastning och att det var en sällsynthet att det blev något över till nästa säsong. Eftersom också Korsberga och Annefors tegelbruk i Fröjered producerade tegel för fullt så var tegeltransporterna vid den tiden en mycket god inkomstkälla för järnvägen. Tegelbruket på Vreten lades ned efter en brand på 1940-talet.

Vretens ångsåg och hyvleri
Sågen anlades 1886-87 av Göteborgsfirman Dickson & Co för att exploatera ett skogsområde i närheten av Vreten. År 1889 övertogs sågen av Nils Posse, som då var ägare till Vretens egendom.

Järnvägstransporterna av sågat virke var säsongvis mycket omfattande. På våren, under några hektiska veckor efter sågningssäsongen, kunde transporterna vara uppe i 10-12 järnvägsvagnar per dag. Under sommaren kördes hyvleriet för fullt med nya järnvägstransporter som följd. Sågen anlitades också för sågning av slipers till HSJ.

Under några år i slutet på 1800-talet var sågen störst i länet men produktionen minskade snart till en tredjedel för att under 1930-talet avta ytterligare. Sågen lades ned 1971.

Under åren 1982-83 upprustades sågen med hjälp av bidrag från Riksantikvarieämbetet. År 1983 användes sågmiljön vid inspelningen av TV-filmen "Träpatronerna". Sågen är nu förklarad som byggnadsminne.

Sista resan
Greve Nils Posse, som betytt mycket för HSJ, avled i Stockholm på nyårsafton 1919. Hans stoft återfördes med tåg till Vreten, sista biten på hans egen järnväg fram till egendomen. Det påstås att den färden var den sista som lok användes på sträckan.

Slutet
Lastbilar tog över och transporterna på järnvägarna minskade. Stickspåret till Vretens egendom kom att ligga öde och under kriget, på 40-talet, revs rälsen upp. Järnet behövdes för andra viktiga ändamål. "Grevebanan" mellan Vretens station och Vretens egendom finns inte mer men än syns banvallen utmed landsvägen.
 

Stickspår HSJ
Stickspår anlagt 1877 
Stickspår nedlagt 1920-30 talet 
Spårvidd 891 mm 
Längd ca 1 km 
Anslutning Anslutning: Till HSJ vid Vretens station 
Trafik HSJ och häst

Copyright © 2021 Stig Andersson