Hjo Stenstorps Järnväg

Notiser    


Löneförmåner 1873
"För stationsbokhållaren i Hjo: ett vindsrum till bostad och 100 rdr per månad, biljettförsäljare i d:o ett d:o till d:o och 60 rdr per månad.
Tvenne stationskarlar och en banvakt i Hjo erhåller hvardera per månad i aflöning 30 rdr, hyresersättning 5 rdr samt dessutom för hvarje års oförvitlig tjenstgöring vid densammas slut 20 rdr.
Vid Korsbera, Fridened och Ljunghem erhålla stationsföreståndarne, som äro skyldige att sjelfva förse sig med uniform, utom fri bostad och vedbrand, vid ettdera stället 60 och vid 2ne andre 70 rdr per månad. Minsta aflöningen vid den plats, som gifver minsta arbetet.
Stationsvakterne vid Mofalla, Svensbro och Dahla erhålla utom bostad och wed per månad 45 rdr och till beklädnad 5 rdr.
Banmästaren erhåller likaledes per månad aflöning 60 rdr, hyresersättning 10 rdr och för beklädnad 5 rdr.
Ene lokomotivföraren erhåller 100 rdr i månaden. Andre lokomotivföraren erhållar samma aflöning. Hvarje eldare erhåller per månad 60rdr; Hvarje konduktör d:o 50 rdr jemte en uniform in natura om året: Hvarje pumpare och putsare erhåller per månad 40 rdr; Hvarje bromsare och smörjare d:o, d:o 35 rdr.
De öfrige 11 personerna (benämnde 3 stationskarlar och 8 banvakter) erhålla hvardera per månad i aflöning 30rdr, hyresersättning 5 rdr och till beklädnad 5 rdr."

Protokoll från styrelsesammanträde 9 juli 1883

Träexport
"Den förut av oss omnämnda träexporten till utlandet från Vretens och Almenäs skogar, vhilka egas av frih. Oscar Dicksson i Göteborg, har nu tagit sin början. Dagligen ankomma 3 á 5 jernvägsvagnar till Stenstorp från Vretens jernvägsstation. Stor lifaktivitet säges för övrigt råda vid Vretens och Almnäs ångsågar.
Till den senare anlände i fredags 4 jernvägsvagnar om 22 fots längd, hvilka voro tillverkade vid Kristinehamns mekaniska verkstad och buro tillvärkningsnumren 218, 219, 220 och 221."

SLA september 1887
(Almnäs ångsåg som nämns i artikeln var den ångsåg som anlades vid Hjo hamn 1887 för att såga timmer avverkat på Almnäs.)

Hjo ångsåg avstannad
"Verksamheten vid detta storartade etablissemang som i anläggning kostat över 75.000 kr, är nu efter sin knappt 5-åriga tillvaro avstannad. De stora skogarna vid Almnäs är nu ett minne blott. Det finns ej mer att avverka. I Hjo hamn är bomstängslen där timret förvarades borttagna och den livliga verksamhet, som sågen erbjöd för främlingen då han sjöledes kom till Hjo, är nu tyst och öde. Ovisst är var en del av de arbetare som vid sågen förtjänat sitt bröd nu skall finna sin utkomst, säger Hjo T. "

Tidning för Wenersborgs stad ooch län. 1 juli 1892 (Från Hjo tidning.)

Nedläggningen av JGJ 1935
"Vetlanda järnväg och Hjo-Stenstorps-banan köpte bromsar, växlar, semaforer och Tidaholms järnväg förbandslådor och stationsur."

Ur boken Gripenbergs-banan, Olof Thulin 1983

Torrkokning
Den 23 september hade lokförare X och eldare Y av skomakare Z i Korsberga blivit bjudna på brännvin i 3 dje klass väntsal i Hjo med påföljd att de lät loket Guldkroken koka torrt så att blyproppen smälte och 22 tuber blev krökta.
Y hade dessutom blivit fägnad av Z ur hans brännvinkagge på Korsberga station.
 
X avstängdes från tjänsten som lokförare men fick kvarbo i stationens bostad till 1 januari och arbeta på verkstaden mot en avlöning av 50 kronor i månaden.
TC skulle ha ett vakande öga på X och om förbättringar inträdde skulle han hos styrelsen söka få en mildrare dom.
 
Y fick tre månaders suspension med arbete på verkstaden mot en avlöning av 50 kronor i månaden.

Ur Protokoll HSJ 28/11 1889.
(Namnen borttagna ur utdraget.)

Nedläggningen av bandelen Tidaholm-Svensbro
F.d. stationsinspektoren Anders Andersson hade skaldat följande inför nedläggningen av bandelen Tidaholm-Svensbro.

Nu går det sista tåget mellan Tidaholm och Hjo.
Det töffar och det skramlar och det låter
Och människorna vid stationerna, som där har byggt sitt bo
Ser ledsna ut och gamlingarna de gråter.
 
De har förut varit vana att med sin gamla korg
Försöka få en plats i tredje klassen
Och göra sina uppköp på stadens salutorg
Ibland de fyllde såväl korg som kassen.
 
Nu rivs den gamla banan och Tidaholm - Svensbro
Blir blott ett minne, trots de åttio åren.
Miljoner ton har rullat här till Stenstorp och till Hjo
och vice versa på de gamla spåren.
 
Jag minns från forna tider, då kalken satte fart
Från Kavlåsbruket och från Ekedalen.
Det grälades om vagnar, det svors och skreks och snart
Förstod jag: Detta gör mig säkert galen.
 
Men kalkruschen gick över och aspvirket tog vid
Och båtar med det virket fyllde hamnen.
Där låg "Slottsbron", där låg "Frejor" alla hade ont om tid
Och Henning hade fullt i hela famnen.
 
Men hej vad det gick undan, när Henning satt igång
Han och hans gubbar hade gammal vana.
Med undantag för matrast, de gnodde dagen lång
Och extratågen gick sin gamla bana.
 
Ja, just den gamla bana, som nu skall rivas upp
När "Moren gjort sin plikt", skall han försvinna.
Nu rullar andra fordon, och dessa har satt stopp
För gammalt järnvägsskräp, nu gäller: -HINNA!

Stationsinspektor Anders Andersson var bland annat stins i Hjo under lång tid. Henning som omnämns var hamnvakten Henning Tornblad.


Copyright © 2018 Stig Andersson