Hjo Stenstorps Järnväg

Hjo Badanstalt    


Utdrag ur: "Svenska Bad och Kurorter 1921"

HJO BADANSTALT

öppen från 6 juni till 27 augusti.

öfverläkare:
Doktor Erik Tengstrand
Stockholm
Kamrerare:
Josef Forsberg, Hjo
RIKSTELEFONER: 3 och 9
För gymnastik och massage:
Doktor Hjalmar Ekberg
Stockholm

Hjo badanstalt är belägen i den för sin naturskönhet bekanta Guldkroken invid Vättern. Anstalten, hvars höjd öfver hafvet är omkring 300 fot, ligger 2-3 minuters väg från staden Hjo på en grusgrund som lätt genomsläpper nederbörden, hvarigenom marken äfven efter det häftigaste regn snart blir torr. Den är omgifven af synnerligen vackra och välordnade parker, omfattande en arial af 20 tunnland, och i sitt nuvarande skick höra till Sveriges största och vackraste badpark.

Statistiken visar, att Hjo är en av Sveriges friskaste städer med en ovanligt låg dödlighetssiffra; de sanitära förhållandena på platsen äro särdeles goda. Dricksvattnet är af yttersta beskaffenhet.

KOMMUNIKATIONER

Genom Hjo-Stenstorps järnväg står Hjo i direkt förbindelse med västra stambanan. Genom ångare mellan Hjo och Hästholmen uppehålles förbindelsen via Mjölby-Hästholmens järnväg med östra stambanan. Kanalbåtar mellan Stockholm och Jönköping anlöpa Hjo.

KURMEDEL

Varmbadhuset innehåller fullständiga och tidsenliga apparater för såväl varm- som kallvattenkur med alla brukliga uppvärmnings- och afkylningsformer, för elektriska ljusbad och Nauheimersbad med flytande kolsyra. Då utrymmet i 2:dra klassens badlokaler hittills varit otillräckligt, har en betydande utvidgning af dessa lokaler ägt rum under året, hvarvid hänsyn jämväl har tagits till ökad trevnad och bekvämlighet. - Badbetjäningen, af hvilka flera tjänstgjort under större delen af badanstaltens verksamhet, är väl inövad, villig och påpasslig. å herrafdelningen- såväl I som II klass - användes endast manlig betjäning.

Friluftsbad med öppet tillträde till Vätterns för sin klarhet och friskhet kända vatten serveras norr om hamnen utförda strandbadet.

Sjukdomar, för hvilkas behandling kurorten företrädesvis lämpar sig, äro reumatiska åkommor i muskler och ledgångar, blodbrist och allmän svaghet, ömtålig hud, nervsjukdomar, kroniska katarrer i luftvägarna och i matsmältningsorganen samt njursjukdomar. OBS! Lungsotspatienter mottages icke!
Skolad sjuksköterska finnes inom anstalten.

BOSTÄDER, MAT M.M.

Anstaltens Villabostäder, som uteslutande äro afsedda för badgäster, äro belägna i Nya parken. Rummen äro väl möblerade och försedda med särdeles goda sängar, flertalet äfven med eldstäder.
I alla villorna finnas vattenklosetter samt elektrisk belysning. I de egentliga villabostäderna finnas sammalagdt omkring 150 rum, till ett pris af kr. 2:25 till 6 kr. om dagen, beroende på rummens storlek, belägenhet, möblering, balkonger m.m. Linne ingår icke i hyresafgiften och bör helst af kurgäst medhafvas. Hyresafgiften beräknas från den dag, från hvilken beställning skett, oafsedt om rummet tagits i anspråk eller icke.
I enskilda villor, i badanstaltens omedelbara närhet, finnas rum från 2 kr. om dagen till högre priser

Badrestauranten Bellevue är försedd med rymliga, täckta verandor, från hvilka man har en härlig utsikt öfver Vättern, isynnerhet från de en trappa upp belägna lokalerna. Abonnemangspriset för inskrifna kur- och sommargäster är kr 6:- pr dag och erhålles härför frukost (smörgåsbord, ägg, varm rätt, mjölk, thé eller kaffe), middag (smörgåsbord och tre rätter mat) samt aftonmåltid (smörgåsbord, varm rätt eller gröt, mjölk, thé). I hotell Royal serveras table d'hôte - frukost och supé med varmrätt och middag med tre rätter mat - á kr 5:- pr dag. Table d'hôte serveras äfven å Turisthotell Torp, nu regim från 1918 (Fröken A. Henriksson), för kr. 4:- och å Gästis för kr. 4:- pr dag, där äfven hel inackordering kan erhållas.

Socitetslokalerna för första klass äro belägna i öfre våningen af badhusbyggnaden.
I "Eira-paviljongen" söder om badhuset, som disponeras av II klassens kurgäster, finnas likadeles piano och tidningar tillgängliga. - I denna paviljong hållas under högsommaren andaktsstunder.
Ett lånebibliotek finnes tillgängligt å Kammarekontoret mot en avgift af 1 kr. för hela säsongen.
Regementsmusik under en del av säsongen.

AFGIFTER M.M.

Hvarje person, som för sin hälsas vårdande vistas vid anstalten, skall inom tre dagar anmäla sig hos öfverläkaren för införande i den journal, som ligger till grund för hans årsredogörelse till Kungl. Medicinalstyrelsen, äfvensom erlägga stadgad inskrifningsafgift å kamrerarekontoret.

Inskrifningsafgiften, som gäller för hela säsongen, utgör i I klass 7 kr., i II klass kr. 3:50. 

Kurgäst, erlägger i kurplatsafgift (läkare och socitetsafgift) för hvarje påbörjad vecka i I klass 7 kr., i II klass kr. 4:50. Denna afgift berättigar till fri rådfrågning å öfverläkarens mottagningsrum, till lägre abonnementspris såväl å alla läkaren föreskrifna bad, gymnastik, massage, elektrisk och hetluftsbehandling samt å spisning inom badresturanten. Dock skola specialundersökningar (på blod, magsaft m.m.) och specialbehandling, då sådan erfordras, samt besök i kurgästens bostad särskildt godtgöras läkaren.
Obs! Såväl I som II klassens kurgäster, åtnjuta således vård af anstaltens öfverläkare.

Badafgifterna erläggas i form af en veckoafgift, som utgör i I klass 12 kr., i II klass 6 kr. och för hvilken afgift kurgäst äger att erhålla alla af läkaren ordinerade bad, dock att en tilläggsafgift av 75 öre erlägges för gyttje- och tvålmassagebad, elektriskt ljusbad, kolsyrebad och saltbad. Kurgäst kan istället för nyssnämnda veckoafgift betala särskilt för hvarje bad, hvarvid en lägre taxa tillämpas än i fråga om s. k. extrabad.

Sommargäst, som första veckan erlagt ofvan angifna inskrifningsafgift i I klass, skall fr. o. m. andra veckan erlägga en veckoafgift af 6 kr., hvilken dock icke berättigar till fri läkarevård, ej heller till de lägre abonnementspriserna å bad samt behandling.
Tillfälliga besökande, som använda sig af anstaltens förmåner, skola erlägga samma afgifter som sommargäster.

Barn, som åtfölja fullt betalande anförvant, äro intill 3 års ålder befriade från alla afgifter. Intill 12 års ålder äro de befriade från inskrifningsafgiften.

Enskilda bad (extra bad) serveras, i den mån utrymmet medgifver, åt sommargäster och tillfälliga besökande, men gäller för dessa bad särslid högre taxa.

Obs! Badlinne (ett par grofva lakan och tvenne handdukar) bör af kurgästen medföras men kan äfven å anstalten förhyras.

Obs! För kurgäster utgör afgiften för:
Sjukgymnastik I kl. 40 kr., II kl. 30 kr. per månad.
Massage I kl. kr. 2-3:50, vid behandling i patientens bostad kr. 4:-; II kl. kr. 1:50-2:50 pr seance.
Elektricitets- eller hetluftsbehandling kr 1:50-2:50 per seance. Icke kurgäster betala högre afgift.
Sjukvård af anstaltens sjuksköterska ersättes särskilt.

ÖFRIGA UPPLYSNINGAR

Anstaltens läkare, Doktor Erik Tengstarand samt Doktor Hjalmar Ekberg, träffas från och med den 6 juni till 27 aug. i Villa Eira på tider, som därstädes och å badhuset finnas anslagna.
Rikstelefon finnes i särskild telefonhytt i Kamrerarekontoret. Ekipager för utflykter anskaffas genom villornas betjäning. I staden praktisera Stadsläkaren Ivar Vesrerlund, provinsialläk. B. Fredelius och tandläkare Harry Hanse.
Medicinska förfrågningar besvaras af öfverläkaren (adress till den 1 juni Stockholm, Humlegårdsgatan 20, rikstel 39 86, under säsongen rikstel. Hjo 115); rumsbeställningar och öfriga förfrågningar af kamrer Josef Forsberg, Hjo, (rikstel. 3 och 9), hvilken och på begäran kostnadsfritt öfversänder prospekt.

 
 Åter till: Hjo

Copyright © 2018 Stig Andersson