Hjo Stenstorps Järnväg

Ekonomi    


Aktier och lån
I den första aktieteckningen tecknades 3600 aktier utgörande ett belopp på 360.675:- Bland aktietecknarna kan nämnas Hjo stad 50.000:- och Vulcans tändsticksfabrik 15.000:- Ett statslån på 240.000:- från Handels och Sjöfartsfonden erhölls 1872.

För bandelen Svensbro - Ekedalen gjordes en nyteckning av aktier belöpande sig på 83.450:- och när det var dags att bygga bandelen Ekedalen - Tidaholm gjordes ytterligare en nyteckning.

Byggkostnad
Bandelen Hjo - Stenstorp kom att kosta 570.675:- och Svensbro - Tidaholm kostade 210.000:-

Dålig lönsamhet
Den väntade vinsten uteblev. Redan år 1877 var bolagets skuld uppe i 440.000:- och en konkurs diskuterades. Istället upptogs nya lån och teckning av preferensaktier företogs. Detta hjälpte endast kortsiktigt och en eventuell försäljning kom på tal. Denna blev dock inte av, istället gjordes försök med minskad personalstyrka och sänkta löner.

År 1880 utgjorde aktiebeloppet 573.925:- Statslånet på 240.000:- fanns kvar. Dessutom fanns obligationslån på 124.580:- samt tillfälliga lån på 495.008:- Framtiden för HSJ såg mycket mörk ut.

Räddningen
År 1881 invaldes Nils Posse, son till greve Gustav Posse på Vreten, i HSJ:s styrelse. Han köpte ganska omgående ett större antal aktier som gjorde honom till den ledande intressenten i HSJ.

Med hjälp av Nils Posse kom HSJ snart att gå med vinst. Aktierna steg och skulderna kunde börja avbetalas. År 1900 blev Nils Posse verkställande direktör och samma år även ordförande i järnvägsbolaget. Under ledning av honom fortsatte framgångarna. År 1905 blev statslånet återbetalt och under åren 1911-1917 låg aktieutdelningen på 7%. Då kunde till och med stora belopp överföras till reservfonden.

Fraktrekord 1916
År 1874, det första hela året som järnvägen var i drift, var resandeantalet 45.505. År 1916 var antalet resande 172.587, vilket var ett mycket högt antal. Under HSJ:s första år uppgick godstrafiken till ca 18.000 ton gods. Som mest noteras 150.000 ton år 1916.

Nils Posse död
Den 31/12 1919 dog Nils Posse. En stor förlust för HSJ.

Kärvare tider
I slutet på 1920-talet och början på 1930-talet gick HSJ med förlust igen. En av orsakerna var att antalet motorfordon växte. För att möta konkurrensen utökade HSJ sin verksamhet med busslinjerna Hjo-Skövde, Hjo-Tidaholm och Tidaholm-Skövde. Detta bidrog starkt till att förbättra företagets lönsamhet så att det återigen gav en liten vinst. Bussverksamheten bedrevs i ett eget bolag.

Krigsåren på 1940-talet
Resanderekordet från 1916 höll sig ända fram till tiden för andra världskriget då en topp i tillströmningen av resande kan märkas. Året 1945 noteras det högsta antalet resande genom åren, 201.500. Ett rekord som naturligtvis till stor del berodde på bristen på andra färdmedel.

Förstatligandet 1948
Den rullande materielen var vid förstatligandet i gott skick medan banunderhållet var eftersatt. Värdet bedömdes till 500.000 vilket var så lågt att SJ endast betalade HSJ:s skulder. HSJ fick dock behålla 40.000:- av kontanta medel för att användas som utdelning till aktieägarna. Detta motsvarade 5:- per aktie.

SJ övertog de flesta av de 74 anställda. Den rörliga materielen som övertogs bestod av 4 ånglok, 2 motorvagnar, 3 rälsbussar, 2 släpvagnar till dessa, 7 person- och postvagnar, 3 resgodsvagnar och 125 godsvagnar.

9 miljoner resande under HSJ-tiden
HSJ hade, fram till förstatligandet, ett resandeantal på ca 7.500.000. Detta gäller resande som köpte sina biljetter vid HSJ:s stationer. Till antalet kommer resande med biljetter köpta på andra platser, vilket gör att det totala antalet resande troligtvis ligger närmare 9.000.000   Dvs. bortåt 120.000 per år. Den sammanlagda godsmängden fram till förstatligandet uppgick till ca 5.000.000 ton.

Antalet resande sista året innan förstatligandet uppgick till 168.542 vilket gav 174.786:- kronor i intäkter. Godsmängden var 31.327 ton.

Trafikdiagram 1874-1925

Styrelseberättelsen från 1904

Styrelseberättelsen från 1947, sista åren innan förstatligandet


Copyright © 2018 Stig Andersson