Hjo Stenstorps Järnväg

Byggnader    


Byggnader
När banorna byggdes uppfördes också erforderliga stationshus och övriga byggnader. Gemensamt för byggnaderna var att de uppfördes relativt enkla i trä. Undantagen var ett par av banvaktstugorna som byggdes i sten.

De flesta stationshusen finns i dag bevarade men många har byggts om under årens lopp. Minst förändrat är stationshuset Mofalla.

Ett hus i sten
År 1945 byggdes ett nytt stationshus i Blikstorp. Huset byggdes av sten i funkisstil.

Banvaktstugor
Av de tio banvaktstugorna är endast tre kvar. En av dessa är under renovering.

Personalbostad
I Hjo byggdes vid järnvägens start en personalbostad åt HSJ-anställda. Huset som kom att kallas "Bolagshuset" låg på kvarteret Fenix, mitt emot järnvägsstationen.

Som mest bodde sju familjer i huset samtidigt. Där fanns också överliggningsrum för lokförarna m.fl.

I början på 1900-talet hade de flesta boende skaffat sig andra och bättre bostäder så behovet av att HSJ skulle tillhandahålla personalbostäder minskade. Därför såldes huset och revs år 1908. På tomten uppförde sjökapten Gustavsson Fenixgården (även kallad Sjömansgården). Adress Floragatan 4.


(Se även sidan "Bevarade byggnader" samt bilder och beskrivningar under respektive station.)


Copyright © 2018 Stig Andersson